Website Banner

                                      
  
                                                               
             
        บริษัท รปภ.ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย
  แก่เจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วประเทศ ด้วยความที่ว่าเป็น
  บริษัทรักษาความปลอดภัยของคนไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2551 
  ด้วยทุนจดทะเบียน 13,000,000 บาท สิบสามล้านบาทถ้วน มีสำนักงาน
  อยู่เลขที่ 875 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ     
  กรุงเทพมหานคร 10240 จึงใช้ชื่อ “รปภ.ไทย” อย่างเต็มความภาคภูมิ

      
        วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ไม่ใช่ขายความเป็นบริษัทของคนไทยหรือ
  แข่งขันกับบริษัทของคนไทยด้วยกัน แต่เพื่อแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติ หรือ
  ใช้ทุนต่างชาติ เพื่อให้รู้ว่าบริษัทคนไทยมีประสิทธิภาพของงานรักษาความ
  ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าบริษัทต่างชาติเช่นเดียวกัน

                    
        “รปภ.ไทย” มีระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องมือ
  เครื่องใช้ประกอบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย พร้อมพนักงานทุก
  ตำแหน่งและทุกสายงาย ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและตามแบบแผนของงาน
  รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
 
 
                                  
 
        
        บริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาน พร้อมขณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ  
  มาให้คำแนะนำวางแผนและจัดระบบ  จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน

        ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่
ในอันที่จะเสริมสร้าง
“รปภ.ไทย” ให้มีประสิทธิ์ภาพของงานรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
  และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หลักการของ”รปภ.ไทย” จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
     
 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
   
         
Current Pageid = 36