Website Banner  
                               

ลำดับที่
  

เรื่อง

หลักการปฏิบัติ


1
ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน
-  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องมารยาท
-  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องระเบียบวินัย
-  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการสังเกต-การณ์
-   รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องฝึกท่าเดินและระเบียบแถว
-   รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น
-   การอบรมเรื่องการเขียนรายงานประจำวัน

2
ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
-  การฝึกการจับกุม
-  ฝึกต่อสู้ด้วยท่ามือเปล่า
-  ฝึกการดับเพลิง
-  ฝึกการใช่วิทยุสื่อสาร
-  อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ หน้าที่หลักของ รปภ.

3

ฝึกด้านการบริการ และ อบรม

-  การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานที่ประจำอยู่
-  การช่วยเหลือลูกค้า
-  การจราจร
-  มารยาทต่อลูกค้า

4

การประชาสัมพันธ์ ระหว่าง รปภ. และ หน่วยงาน

-   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
-   อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
-   อบรมเกี่ยวการปรับตัว เข้ากับหน่วยการที่ประจำอยู่
-   ประชาสัมพันธ์ให้ รปภ. ทราบทุกเรื่องที่ศูนย์ แจ้งมา
-   ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
 
 
 
                                              Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
       
  
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     
Current Pageid = 47