Website Banner 
  
                               
    
     Guardthai The Professional of Security Service
                                  
 
 
สำนักงานอยู่เลขที่
   875  ลาดพร้าว  87 (จันทราสุข)  
แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   10240

     โทร. 02-936-6161,02-932-1166,02-936-6077-78
แฟกซ์ : 02-936-6144

                                                                          
        URL: www.guardthai.com  E-Mail : mail@guardthai.com
 
 
                                     
       
  
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
      
Current Pageid = 48