Website Banner

 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     
 
    มีประวัติความเป็นมาที่ดี 
        บริษัท รปภ.ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วประเทศ ด้วยความที่ว่า
 เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยของคนไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ
 วันที่ 3 ตุลาคม 2551
ด้วยทุนจดทะเบียน 13,000,000 บาท สิบสามล้านบาท
 ถ้วน  มีสำนักงานอยู่เลขที่ 875 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบาวกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 จึงใช้ชื่อ  “รปภ.ไทย”
 อย่างเต็มความภาคภูมิ
  
    มีวัตถุประสงค์ที่ดี
    วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ไม่ใช่ขายความเป็นบริษัทของคนไทยหรือแข่งขันกับบริษัทของคนไทยด้วยกัน แต่เพื่อแข่งขันกับบริษัทข้าม
 ชาติ  หรือใช้ทุนต่างชาติ เพื่อให้รู้ว่าบริษัทคนไทยมีประสิทธิภาพของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าบริษัทต่างชาติเช่น
 เดียวกัน
 
    มีระบบสื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิคที่เหนือคู่แข่ง
        “ รปภ.ไทย ” มีระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย พร้อม
 พนักงานทุกตำแหน่งและทุกสายงาย ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

    บริหารโดยทีมงานมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในวงการรักษาความปลอดภัย
        บริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาน พร้อมขณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ  
 มาให้คำแนะนำวางแผนและจัดระบบ จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน
 
    มีอุดมการที่ดี
        ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในอันที่จะเสริมสร้าง “รปภ.ไทย”  ให้มีประสิทธิ์ภาพของงานรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หลักการของ”รปภ.ไทย” จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ
 1. บริการด้วยคุณภาพคุ้มราคา มีหลักประกันทรัพย์สินด้วยวงเงินที่สูงเหมาะสม
 2. ยึดหลักปฏิบัติและตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
 3. มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ในการบริหารงาน ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั้ง และการติดตามประเมินผล
 4. มีฝ่ายปฏิบัติการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ออกเยี่ยมพบปะผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง
 6. มีสายตรวจ สายตรวจพิเศษ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกหน่วยงาน ทั้งกลางวันและ
 กลางคืน

 7. มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว (TIS POLICE) เข้าระงับเหตุ หรือควบคุมสถานการณ์ในกรณีต่างๆเช่น เกิดการประท้วงหยุดงาน คุ้ม
 ครองบุคคลขณะเกิดเหตุไม่ปกติอำนวยความสะดวกและคุ้มครองงานเลี้ยงประจำปี เป็นต้น
 8. มีครูฝึกอบรมประจำเขตเข้าอบรมตามวงรอบ หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน
 
    มีข้อกำหนดในการรับสมัคร การสรรหา และคัดเลือกก่อนการรับสมัครที่ดีกว่า
 1. คุณสมบัติ ในการสมัครเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย “รปภ.ไทย” 
        
“คน”   คือหัวใจของงานโดยเฉพาะ งานบริการด้านรักษาความปลอดภัย ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก นอกจากจะต้องสรรหา ฝึก
 อบรมอย่างมีขั้นตอนและถูกต้องตามมาตรฐานสากลแล้ว  ยังมีข้อกำหนดทั้งในด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ บุคลิกภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
 ด้วย  อีกทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร  สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ บุคคลที่รักในอาชีพ มีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้น 
 เพราะ “รปภ.ไทย” ตระหนักดีว่า เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปประจำยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อให้บริการรักษาทรัพย์สิน
 ต่างๆ  แก่ผู้ว่าจ้างและจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จึงคัดเลือกคนให้เข้ากับงานนั้นๆ คือ
 มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามที่ท่านต้องการ
 
2.  การฝึกอบรม 
        
พนักงานของ ”รปภ.ไทย” ที่จะส่งเมข้ารักษาการณ์ ยังหน่วยงานของท่านจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัทฯ แล้ว
 ทุกนาย โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการฝึกอบรม ดังนี่
 
2.1  ก่อนเริ่มงาน 
        
เมื่อผ่านการสรรหา ผ่านข้อกำหนดและสมัครงานแล้ว บริษัทฯ จะเรียกตัวทำการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่แผนฝึกอบรมของบริษัทฯ  ซึ่ง
 เป็นผู้ที่มีความชำนาญงานมีประสบการณ์ ตามหลักสูตร และขั้นตอนที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 วัน และส่งฝึกตามหน่วยงานต่างๆ
 เพื่อเรียนรู้งานจริงอีกไม่ต่ำกว่า  21  วัน

 
2.2  ฝึกทบทวน 
        
ทุกๆสัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบประเมทินผล ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกหน่วยงาน หากพบว่า
 พนักงานคนใดในหน่วยงาน ปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ  บกพร่องในหน้าที่ เฉื่อยชา
บริษัทฯ จะเรียกเข้าอบรมทบทวนเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมี
 ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมทันที

 
2.3  ตามวงรอบ 
        
บริษัทฯ จะเรียกพนักงานทุกนายฝึกทบทวนตามรอบเดือนๆละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพอยู่เสมอ
 
    มีสวัสดิการที่เหนือกว่า
 3
. ค่าจ้าง และสวัสดิการ 
        
“รปภ.ไทย”  ได้กำหนดอัตราค่างจ้างให้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยผลตอบแทนที่สูง เพียงพอที่จะให้พนักงานทุกคนรักใน
 อาชีพนี้เพื่ออนาคตตังเอง และเพื่อครอบครัวได้ พร้อมกันนี้ยังมีสวัสดิการต่างๆ เช่นเงินเบิกล่วงหน้า ให้กู้ยืมเงินโดยไม่
คิดดอกเบี้ยนอก
 จากประกันสังคม  เงินกองทุนทดแทนแล้วยังมีเงินประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯ ทำให้โดยพนักงานไม่ต้องเสียเบี้ยประกันอีก
 ต่างหากรวมทั้งเงินรางวัล ฯลฯ เนื่องจากบริษัทฯเห็นว่าพนักงานได้ค่าจ้างที่ดีก็จะทำให้สถานภาพชีวิตของตนละครอบครัวดีขึ้นไปด้วย จะทำ
 ให้ทุกคนตั้งใจทำงานมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ  ส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพ  อันจะทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพด้วย  สร้างความสบายใจ
 ให้กับท่าน  แต่ในขณะเดียวกันหากบริษัทฯ พบว่าพนักงานคนใดหย่อนยาน  ขาดระเบียบวินัย ขาดความซิอสัตย์ไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎข้อ
 บังคับของบริษัทฯ หรอผู้ว่าจ้างไม่เคารพหรือให้เกียรติผู้ว่าจ้างก็จะมีบทลงโทษพนักงานคนนั้นอย่างรุนแรงและเฉียบขาดเช่นกัน

    
มีบริการหลังการขายที่ดีกว่า
 4
. การบริการหลังการขาย
 4.1 การให้บริการภายในสำนักงาน 
         
“รปภ.ไทย” จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำสำนักงานคอยรับแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ เข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 
4.2  ฝ่ายติดตามประเมินผล 
        
“รปภ.ไทย”  กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร  หรือคานที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการทำงานของพนักงานทุกคน 
 และทุกหน่วยงาน พร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้างทุกท่านเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อรีบนำมาปรับ
 ปรุงแก้ไข
 
4.3  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
        
“รปภ.ไทย” จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  สอยถามความพึงพอใจทั้งทางโทรศัพท์และออกเยี่ยมพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ

 4.4  การตรวจการณ์ 
        
“รปภ.ไทย” จัดให้มีเจ้าสายตรวจออกตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทั้งเวลากลางวันและ
 กลางคืนเพื่อให้พนักงานเกิดการตื่นตัวตลอดเวลา
 
4.5  การฝึกอบรม 
        
“รปภ.ไทย” จัดให้มีครูฝึกอบรมประจำเขต เข้าพบผู้ว่าจ้างสอบถามความพอใจหรือฝึกอบรมให้ทันทีกรณีที่ท่านแจ้งถึงปัญหาที่เกี่ยว
 ข้องและเข้าฝึกตามรอบไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง

Current Pageid = 64